Privacy Beleid - Politique de Confidentialité

'

Version Français en bas

Over ons privacybeleid

LRC Belgium geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van LRC Belgium. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware
Jouwweb
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Jouwweb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Jouwweb heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Jouwweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Jouwweb is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Jouwweb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Jouwweb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Jouwweb houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

 

Internetprovider
Telenet
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider (Telenet). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider (Telenet) heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen
Jouwweb
Wij verzamelen reviews via het platform van Jouwweb. Als u een review achterlaat via Jouwweb dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Jouwweb deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Jouwweb contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw order met Jouwweb. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Jouwweb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Jouwweb behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Jouwweb toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Jouwweb derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek
BPost
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van BPost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met BPost delen. BPost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat BPost onderaannemers inschakelt, stelt BPost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden
BizXpert
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van BizXpert. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. BizXpert is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. BizXpert gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Leather Repair Company Belgium op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Leather Repair Company Belgium. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

LRC Belgium (Arron Mathias)

Sint-Truidersteenweg 301A K1, 3840 Borgloon
Tel: 0498/44.32.74
E-mail: info@lrcbelgium.be

Contactpersoon voor privacyzaken: Mathias Arron

 

-----

À propos de notre politique de confidentialité

LRC Belgium se soucie beaucoup de votre vie privée. Nous ne traitons donc que les données dont nous avons besoin pour (améliorer) nos services et nous traitons avec soin les informations que nous avons collectées sur vous et votre utilisation de nos services. Nous ne mettons jamais vos données à disposition de tiers à des fins commerciales. Cette politique de confidentialité s'applique à l'utilisation du site Web et des services fournis par LRC Belgium. La date d'entrée en vigueur de la validité de ces conditions est le 20/11/2020, avec la publication d'une nouvelle version, la validité de toutes les versions précédentes expire. Cette politique de confidentialité décrit quelles données vous concernant sont collectées par nous, à quoi servent ces données et avec qui et dans quelles conditions ces données peuvent être partagées avec des tiers. Nous vous expliquons également comment nous stockons vos données et comment nous protégeons vos données contre les abus et quels droits vous avez concernant les données personnelles que vous nous fournissez. Si vous avez des questions sur notre politique de confidentialité, veuillez contacter notre personne de contact en matière de confidentialité, les coordonnées se trouvent à la fin de notre politique de confidentialité.

 

A propos du traitement des données

Ci-dessous, vous pouvez lire comment nous traitons vos données, où nous les stockons (ou les faisons stocker), quelles techniques de sécurité nous utilisons et pour qui les données sont transparentes.

 

Logiciel de magasin en ligne

Jouwweb

Notre boutique en ligne a été développée avec le logiciel de Jouwweb. Les données personnelles que vous mettez à notre disposition dans le cadre de nos services seront partagées avec cette partie. Jouwweb a accès à vos données pour nous fournir une assistance (technique), ils n'utiliseront jamais vos données à d'autres fins. Yourweb est obligé de prendre des mesures de sécurité appropriées sur la base de l'accord que nous avons conclu avec eux. Ces mesures de sécurité consistent en l'application d'un cryptage SSL et d'une politique de mot de passe fort. Jouwweb est un processeur certifié de données de cartes de crédit. Yourweb utilise des cookies pour collecter des informations techniques concernant votre utilisation du logiciel, aucune donnée personnelle n'est collectée et/ou stockée. Jouwweb se réserve le droit de partager les données collectées au sein de son propre groupe afin d'améliorer encore le service. Jouwweb tient compte des délais de conservation légaux applicables aux données (personnelles). Le bouclier de protection des données UE/États-Unis s'applique, vos données peuvent être traitées aux États-Unis.

 

Fournisseur d'accès Internet

Telenet

Nous utilisons les services du fournisseur d'accès Internet (Telenet) pour notre trafic de courrier électronique professionnel régulier. Cette partie a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher autant que possible l'utilisation abusive, la perte et la corruption de vos données et de nos données. Le fournisseur d'accès Internet (Telenet) n'a pas accès à notre boîte aux lettres et nous traitons tout notre trafic de courrier électronique de manière confidentielle.

 

Processeurs de paiement

Mollie

Nous utilisons la plate-forme Mollie pour gérer (une partie des) paiements dans notre boutique en ligne. Mollie traite votre nom, adresse et coordonnées de résidence et vos informations de paiement telles que votre numéro de compte bancaire ou de carte de crédit. Mollie a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles. Mollie se réserve le droit d'utiliser vos données pour améliorer encore le service et de partager des données (anonymisées) avec des tiers dans ce contexte. Toutes les garanties susmentionnées concernant la protection de vos données personnelles s'appliquent également aux parties des services de Mollie pour lesquelles ils font appel à des tiers. Mollie ne conserve pas vos données plus longtemps que ne le permet la loi.

 

Commentaires

Jouwweb

Nous collectons les avis via la plateforme Jouwweb. Si vous laissez un avis via Jouwweb, vous êtes obligé de fournir votre nom, lieu de résidence et adresse e-mail. Yourweb partage ces informations avec nous, afin que nous puissions lier l'avis à votre commande. Feedback Company publie également votre nom et votre lieu de résidence sur son propre site Internet. Dans certains cas, Jouwweb peut vous contacter pour expliquer votre avis. Dans le cas où nous vous invitons à laisser un avis, nous partagerons votre nom, votre adresse e-mail et les informations concernant votre commande avec Jouwweb. Ils n'utilisent ces informations que dans le but de vous inviter à laisser un avis. Jouwweb a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles. Jouwweb se réserve le droit de faire appel à des tiers pour la fourniture de services, nous avons donné votre autorisation pour cela. Toutes les garanties susmentionnées concernant la protection de vos données personnelles s'appliquent également aux parties des services pour lesquels Jouwweb engage des tiers.

 

Expédition et logistique

BPost

Lorsque vous passez une commande chez nous, il est de notre devoir de vous faire livrer votre colis. Nous utilisons les services de BPost pour effectuer les livraisons. Il est donc nécessaire que nous partagions votre nom, votre adresse et vos coordonnées avec BPost. BPost n'utilise ces informations que dans le but d'exécuter le contrat. Dans le cas où BPost fait appel à des sous-traitants,  BPost mettra également vos données à la disposition de ces parties.

 

Facturation et comptabilité

BizXpert

Nous utilisons les services de BizXpert pour garder une trace de notre administration et de notre comptabilité. Nous partageons vos nom, adresse et détails de résidence et les détails concernant votre commande. Ces données sont utilisées pour l'administration des factures de vente. Vos données personnelles sont envoyées et stockées protégées. BizXpert est tenu au secret et traitera vos données de manière confidentielle. BizXpert n'utilise pas vos données personnelles à des fins autres que celles décrites ci-dessus.

 

Canaux de vente externes

 

Finalité du traitement des données

Finalité générale du traitement

Nous utilisons vos données uniquement dans le cadre de nos services. Cela signifie que la finalité du traitement est toujours directement liée à la commande que vous fournissez. Nous n'utilisons pas vos données à des fins de marketing (ciblé). Si vous partagez des informations avec nous et que nous utilisons ces informations pour vous contacter ultérieurement - autrement qu'à votre demande - nous vous demanderons une autorisation explicite à cet effet. Vos données ne seront pas partagées avec des tiers, sauf pour se conformer aux obligations comptables et autres obligations administratives. Ces tiers sont tous gardés confidentiels en vertu de l'accord entre eux et nous ou d'un serment ou d'une obligation légale.

 

Données collectées automatiquement

Les données collectées automatiquement par notre site Web sont traitées dans le but d'améliorer encore nos services. Ces données (par exemple votre adresse IP, votre navigateur Web et votre système d'exploitation) ne sont pas des données personnelles.

 

Coopération dans les enquêtes fiscales et pénales

Dans certains cas, Leather Repair Company Belgium peut être tenue sur la base d'une obligation légale de partager vos données dans le cadre d'enquêtes fiscales ou pénales gouvernementales. Dans un tel cas, nous sommes contraints de partager vos données, mais nous nous y opposerons dans les limites des possibilités que la loi nous offre.

 

Périodes de conservation

Nous conservons vos données aussi longtemps que vous êtes client chez nous. Cela signifie que nous conservons votre profil client jusqu'à ce que vous indiquiez que vous ne souhaitez plus utiliser nos services. Si vous nous l'indiquez, nous considérerons également cela comme une demande d'oubli. Sur la base des obligations administratives applicables, nous devons conserver les factures avec vos données (personnelles), nous conserverons donc ces données aussi longtemps que la durée applicable court. Cependant, les collaborateurs n'ont plus accès à votre profil client et aux documents que nous avons préparés en réponse à votre mission.

 

Tes droits

En vertu de la législation belge et européenne applicable, vous, en tant que personne concernée, disposez de certains droits concernant les données personnelles traitées par ou en notre nom. Nous expliquons ci-dessous de quels droits il s'agit et comment vous pouvez invoquer ces droits. En principe, pour éviter les abus, nous envoyons uniquement des copies et des copies de vos données à votre adresse e-mail déjà connue. Dans le cas où vous souhaiteriez recevoir les données à une autre adresse e-mail ou, par exemple, par voie postale, nous vous demanderons de vous identifier. Nous conservons des enregistrements des demandes complétées, en cas d'oubli d'une demande, nous administrons des données anonymisées. Vous recevrez toutes les copies et copies de données dans le format de données lisible par machine que nous utilisons dans nos systèmes. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données à tout moment si vous pensez que nous utilisons vos données personnelles de manière incorrecte.

 

Droit de visite

Vous avez toujours le droit de consulter les données que nous traitons ou avons traitées et qui se rapportent à votre personne ou peuvent être retracées jusqu'à vous. Vous pouvez faire une demande à cet effet à notre personne de contact pour les questions de confidentialité. Vous recevrez alors une réponse à votre demande dans les 30 jours. Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons une copie de toutes les données avec un aperçu des sous-traitants qui disposent de ces données à l'adresse e-mail que nous connaissons, en indiquant la catégorie sous laquelle nous avons stocké ces données.

 

Droit de rectification

Vous avez toujours le droit de faire rectifier les données que nous traitons ou faisons traiter et qui se rapportent à votre personne ou peuvent vous être retracées. Vous pouvez faire une demande à cet effet à notre personne de contact pour les questions de confidentialité. Vous recevrez alors une réponse à votre demande dans les 30 jours. Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons une confirmation que les données ont été ajustées à l'adresse e-mail que nous connaissons.

 

Droit à la limitation du traitement

Vous avez toujours le droit de limiter les données que nous traitons ou avons traitées qui se rapportent à votre personne ou qui peuvent être retracées jusqu'à vous. Vous pouvez faire une demande à cet effet à notre personne de contact pour les questions de confidentialité. Vous recevrez alors une réponse à votre demande dans les 30 jours. Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons une confirmation à l'adresse e-mail que nous connaissons que les données ne seront plus traitées tant que vous n'aurez pas levé la restriction.

 

Droit à la portabilité

Vous avez toujours le droit de faire exécuter par une autre partie les données que nous traitons ou faisons traiter et qui se rapportent à votre personne ou peuvent être retracées jusqu'à elle. Vous pouvez faire une demande à cet effet à notre personne de contact pour les questions de confidentialité. Vous recevrez alors une réponse à votre demande dans les 30 jours. Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons des copies ou des copies de toutes les données vous concernant que nous avons traitées ou qui ont été traitées en notre nom par d'autres sous-traitants ou des tiers à l'adresse e-mail que nous connaissons. Selon toute vraisemblance, dans un tel cas, nous ne pourrons plus continuer à fournir le service, car la liaison sécurisée des fichiers de données ne pourra alors plus être garantie.

 

Droit d'opposition et autres droits

Dans certains cas, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles par ou au nom de Leather Repair Company Belgium. Si vous vous y opposez, nous arrêterons immédiatement le traitement des données dans l'attente du traitement de votre objection. Si votre objection est justifiée, nous mettrons à votre disposition des copies et/ou des copies des données que nous traitons ou avons traitées, puis interromprons définitivement le traitement. Vous avez également le droit de ne pas être soumis à une prise de décision individuelle ou à un profilage automatisé. Nous ne traitons pas vos données de manière à ce que ce droit s'applique. Si vous pensez que tel est le cas, veuillez contacter notre personne de contact pour les questions de confidentialité.

 

Cookies

Third party cookies

Dans le cas où des solutions logicielles de tiers utilisent des cookies, cela est indiqué dans cette déclaration de confidentialité. Modifications de la politique de confidentialité Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de confidentialité à tout moment. Cependant, vous trouverez toujours la version la plus récente sur cette page. Si la nouvelle politique de confidentialité a des conséquences sur la manière dont nous traitons les données déjà collectées vous concernant, nous vous en informerons par e-mail.

 

Détails du contact

LRC Belgique (Arron Mathias)
Sint-Truidersteenweg 301A K1, 3840 Borgloon
Téléphone : 0498/44.32.74
Courriel : info@lrcbelgium.be
Personne de contact pour les questions de confidentialité : Mathias Arron

'