Algemene en Leveringsvoorwaarden

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

ART. 1: Algemene bepaling

Enkel deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig en niet deze van kopers of klanten. Bijzondere voorwaarden wijzigen deze algemene voorwaarden slechts in die punten waarop ze betrekking hebben en dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

 

ART. 2: Prijsaanbiedingen en bestellingen

Onze prijsaanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en voor herziening vatbaar. Catalogie en tarieven kunnen steeds, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden.
Alle taksen en lasten blijven steeds ten laste van koper of klant.
Het accepteren van een bestelling geschiedt slechts vrijblijvend ten aanzien van prijs en leveringsplicht. Wij hebben het recht een order slechts gedeeltelijk uit te voeren en een in uitvoering zijnde order te staken.

Professionele klanten kunnen na aanmaken van een account, met vermelding van de naam van hun zaak en hun ondernemingsnummer, een kortingscode bekomen voor de aankoop van onze producten. Wij behouden ons steeds het recht dergelijk privilege zonder voorafgaande waarschuwing in te trekken.

Wij hanteren geen minimale afnameverplichting voor onze professionele klanten. Echter, verzending van goederen op onze kosten zal pas geschieden vanaf een aankoopbedrag van € 250.00 exclusief BTW (zie ART. 3: Leveringen)

 

ART. 3: Leveringen

Leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij wijze van inlichting en worden niet door ons gewaarborgd. Geen enkel order kan wegens het verstrijken van de leveringsdatum eenzijdig geannuleerd worden dan na voorafgaandelijke aangetekende ingebrekestelling en mits opgave van een uiterste doch redelijke leveringstermijn.
Laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot weigering.
Het nazien van hoeveelheid en kwaliteit moet op het ogenblik der levering geschieden.
De goederen worden afgeleverd uit onze magazijnen.
Alle risico’s, ook toeval of overmacht, gaan over op de koper vanaf het ogenblik waarop de goederen onze magazijnen verlaten, ook wanneer bedongen zou zijn dat de goederen bij de klant bezorgd worden.

De klant heeft vrij de keuze om de optie levering met garantie te selecteren voor leveringen op het een adres of BPost afhaalpunt, waarop de klant recht heeft op tussenkomst van BPost tot een waarde van 500 euro bij verlies, beschadiging of diefstal tijdens transit.

We brengen per particuliere zending het bedrag inclusief BTW in rekening voor verzending met BPost in België.
Wij kunnen enkel producten verzenden binnen België. Bestellingen zullen doorgaans binnen 5 werkdagen worden verzonden. Indien hiervan afgeweken wordt, nemen wij contact met u op. Mocht u vragen hebben over uw levering, neemt u dan gerust contact met ons op.

Voor onze professionele klanten verrekenen wij de verzendkost naargelang het voorgestelde tarief van BPost, afhankelijk van het gewicht. Indien verkozen wordt om te betalen via de website, zullen de transportkosten apart berekend worden en worden vermeld op de factuur. Dit gedeelte wordt dan apart overgeschreven op onze rekening. Vanaf een bestelbedrag van € 250.00 exclusief BTW zal LRC Belgium de verzendkosten dragen.

 

ART. 4: Bevoorrading

De leveringen aan de koper of klant blijven steeds afhankelijk van de bevoorrading door onze eigen leveranciers en van de algemene toestand van de markt. Wij zijn steeds gerechtigd een levering definitief te verminderen, slechts in gedeelten uit te voeren, op te schorten of zelfs volledig te schrappen, zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op schadevergoeding.
De koper blijft enerzijds gehouden tot de afname van de bestelde hoeveelheden.

 

ART. 5: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koopprijs, door welke omstandigheid ook, niet ten volle is betaald, behouden wij het eigendomsrecht over alle geleverde goederen en hebben wij het recht deze goederen zonder voorafgaandelijke verwittiging terug te komen halen bij de koper.

 

ART. 6: Prijs

Onder onze prijs dient verstaan te worden, netto, contant zonder kosten.
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst ingevolge de algemene marktomstandigheden of door omstandigheden buiten onze wil een prijsverhoging ontstaat zijn wij gerechtigd de overeengekomen verkoopprijs evenredig te verhogen of de aangegane verbintenissen te herzien.

 

ART. 7: Klachten

Elke klacht moet met een duidelijke omschrijving van de gebreken binnen de acht dagen na levering schriftelijk aangetekend geschieden teneinde ons de mogelijkheid te geven volledig kennis te nemen van de zaak, zoniet zullen de klachten niet meer aanvaard worden.
Ingebruikname van de geleverde goederen, zij het zelfs gedeeltelijk, heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Zelfs bij tijdige klachten zijn wij nooit verplicht tot nalevering en evenmin tot schadevergoeding welke direct of indirect het gevolg is van wanprestatie of verborgen gebreken.

 

ART. 8: Vertegenwoordigers

Door vertegenwoordigers en/of agenten worden wij slechts gebonden na onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging.


ART. 8 bis
Indien de klant-koper zijn verplichting niet nakomt zijn wij gerechtigd gedwongen uitvoering van de overeenkomst of ontbinding te eisen.
In geval van ontbinding of verbreking door toedoen van cliënt-koper, komen partijen overeen de schade forfaitair te bepalen op een bedrag
van 35% van de koopprijs incl. taksen.
Deze bepaling geldt onverminderd het recht van de verkoper de werkelijke schade te bewijzen en te vorderen.
In geval de transactie slaat op goederen die op maat worden gemaakt, verbruiksgoederen zoals verven of verfproducten die worden
gemengd of gemaakt en geleverd naar de specifieke wensen van de cliënt, beloopt de schade bij verbreking of ontbinding op 100% van de prijs.

 

ART. 9: Waarborg

Onze waarborg tijdens de bij voorbaat en schriftelijk overeengekomen termijnen, beperkt zich tot het gratis herstellen in onze werkplaatsen of tot het eenvoudig vervangen van het materiaal dat vooraf door ons defect erkend werd.
Onze waarborg dekt dus niet de vervoerkosten, noch de verplaatsingskosten of werkuren van ons personeel. De waarborg kan, zelfs binnen de bij voorbaat overeengekomen termijn, niet ingeroepen worden, indien het materiaal gedemonteerd of omgebouwd werd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of indien het verkeerd gebruikt werd.
De waarborg zal slechts geldig zijn in geval van normale inwerkstelling en gebruik. Hij zal niet toepasselijk zijn op apparaten of onderdelen die niet door ons werden geleverd. Leather Repair Company Belgium zal in geen geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor verwondingen of alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade van gelijk welke aard veroorzaakt door een verkeerde inwerkingstelling of door het gebruik van apparaten.

 

ART. 10: Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onze fout, zelfs niet voor onze zware fout, of voor een fout, zware fout, of opzet van onze ondergeschikten bij de uitvoering van de overeenkomst of naar aanleiding van de overeenkomst begaan.
Evenmin zijn wij aansprakelijk van schade ten gevolge van overmacht, toeval of onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan. Tenslotte zijn wij evenmin aansprakelijk voor alle schade welke de koper ondergaat door het gebruik van de apparaten.

 

ART. 11: Vrijwaring

De koper zal ons steeds vrijwaren tegen alle aanspraken welke derden zouden laten gelden betreffende de gesloten overeenkomst.

 

ART. 12: Betaalvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Tienen op onze zetel 30 dagen na factuurdatum.
Het trekken van een wissel op de koper heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg. Het betalen van een factuur is nog geen bewijs van betaling van een vorige; elke betaling wordt steeds eerst op onze intresten en kosten, nadien op de oudste nog openstaande factuur ingeschreven.
Zodra factuur of wissel op de vervaldag niet wordt betaald, zijn alle andere facturen of wissels op deze koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk eisbaar. Daarenboven mogen dan altijd de in omloop zijnde orders geannuleerd worden door ons.
Elke factuur die op haar vervaldag niet voldaan is brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% ‘s jaars op als vergoeding van de derving van het kapitaal.

 

ART. 13: Schadebeding

Onafgezien de bedongen verwijl intresten zal de koper van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling nodig is ten titel van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 20% van de nog verschuldigde hoofdsom wanneer een betaling niet op haar vervaldag geschiedt met een minimum van € 50.

 

ART. 14: Bevoegdheid

Alle geschillen inbegrepen vordering tot betaling, behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter en de rechtbanken van het arrondissement Tongeren.

 

1. Inleiding

De Website-eigenaar, inclusief dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“Website” of “Website-eigenaar” of “wij” of “ons” of “onze”) verschaft de informatie op deze website of op een van de pagina’s van de website (“website”) aan bezoekers (“bezoekers”) (cumulatief hierna “u” of “uw” genoemd) onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden die zijn uiteengezet in deze websitevoorwaarden, het privacy beleid en andere relevante voorwaarden en bepalingen, beleid en kennisgevingen die van toepassing kan zijn op een specifieke sectie of module van deze website.

 

2. Informatie op de website

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de informatie op deze website bij te werken, geven noch de website-eigenaar, noch enige derde partij of gegevens- of content provider enige verklaringen of garanties, expliciet, impliciet in de wet of residueel, met betrekking tot de volgorde, nauwkeurigheid en volledigheid of betrouwbaarheid van informatie, meningen, informatie over aandelenprijzen, onderzoek informatie, gegevens en / of inhoud op de website (inclusief maar niet beperkt tot informatie die door een derde partij of door gegevens- of inhoudsproviders kan worden verstrekt) (“informatie”) ) en zijn op geen enkele manier gebonden aan enige informatie op de website. de Website Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving, enig aspect of kenmerk van deze website te veranderen of te stoppen. Geen enkele informatie mag worden geïnterpreteerd als advies en informatie wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is niet bedoeld voor handelsdoeleinden. U en uw bedrijf vertrouwen op de informatie op deze website op eigen risico. Als u een fout of omissie vindt op deze site, laat het ons dan weten.

 

3. Handelsmerken

De handelsmerken, namen, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk “handelsmerken”) die op deze website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van de website-eigenaar. Niets op deze website mag worden opgevat als het verlenen van enige licentie of recht om een handelsmerk te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar.

 

4. Externe links

Externe links kunnen worden verstrekt voor uw gemak, maar ze staan buiten de controle van de Website-eigenaar en er wordt geen enkele verklaring afgelegd met betrekking tot de inhoud ervan. Gebruik of vertrouwen op externe links en de inhoud daarvan is op eigen risico. Wanneer u externe links bezoekt, moet u naar de algemene gebruiksvoorwaarden van die externe website verwijzen. Er zullen geen hypertekstkoppelingen worden gemaakt vanaf een website die door u wordt beheerd of anderszins naar deze website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar. Neem contact met ons op als u een link naar deze website wilt maken of een link naar uw website wilt aanvragen.

 

5. Publieke fora en gebruikersinzendingen

De website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor materiaal dat door u aan de openbare ruimtes wordt verstrekt (waaronder bulletinboards, gehoste pagina’s, chatrooms of andere openbare ruimtes op de website.) Materiaal (door u of door een andere gebruiker ingediend) wordt niet onderschreven, beoordeeld of goedgekeurd door de eigenaar van de website. De website-eigenaar behoudt zich het recht voor om materiaal dat u hebt ingezonden of geplaatst in de openbare ruimtes te verwijderen, zonder kennisgeving aan u, als het op de hoogte is en bepaalt, geheel naar eigen goeddunken dat je bent of de kans dat je dat doet, inclusief maar niet beperkt tot –

5.1 de rechten van andere gebruikers of derden te schelden, te misbruiken, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins te schenden;

5.2 publiceer, post, verdeeld of verspreid lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig materiaal of informatie;

5.3 berichten plaatsen of uploaden die virussen, corrupte bestanden of andere vergelijkbare software of programma’s bevatten die de werking van de website-eigenaar en / of het computersysteem en / of het netwerk van een derde partij kunnen schaden;

5.4 inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, andere toepasselijke Belgische of internationale wetten of intellectuele eigendomsrechten van de Website-eigenaar of enige andere derde partij;

5.5 verzend inhoud die marketing- of promotiemateriaal bevat dat bedoeld is om zaken te doen.

 

6. Specifiek gebruik

U gaat er verder mee akkoord om de website niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van berichten of materiaal dat onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen, seksueel georiënteerd, aanstootgevend, profaan, pornografisch of in strijd is met toepasselijke wetgeving en u hierbij de website-eigenaar schadeloos stelt voor verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten van welke aard dan ook die de website-eigenaar of een derde partij kan lijden die wordt veroorzaakt door of te wijten is aan, direct of indirect, uw gebruik van de website om te verzenden of post een dergelijk bericht of materiaal.

 

7. Garanties

De website-eigenaar geeft geen garanties, representaties, statements of verklaringen (expliciet, impliciet in de wet of residueel) met betrekking tot de website, de informatie op de website, de persoonlijke informatie van u of uw bedrijf of materiaal en informatie verzonden via ons systeem.

 

8. Vrijwaring van aansprakelijkheid

De Website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid af voor verlies, aansprakelijkheid, schade (direct, indirect of gevolgschade), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook die kunnen worden geleden door u of een derde partij (inclusief uw bedrijf) ), als gevolg van of direct of indirect toewijsbaar aan uw toegang tot en gebruik van de website, alle informatie op de website, de persoonlijke informatie van u of uw bedrijf of materiaal en informatie die via ons systeem wordt verzonden. In het bijzonder zijn noch de website-eigenaar, noch enige derde partij of gegevens- of inhoudsprovider op enigerlei wijze aansprakelijk jegens u of enige andere persoon, firma of onderneming voor enig verlies, aansprakelijkheid, schade (direct of indirect), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten in of weglating van informatie over aandelenprijzen of de verzending daarvan, of voor acties die zijn ondernomen op basis van deze of die daardoor zijn veroorzaakt of door niet-uitvoering of onderbreking, of beëindiging daarvan.

 

9. Gebruik van de website

De Website-eigenaar geeft geen enkele garantie of verklaring dat de informatie op de website geschikt is voor gebruik in een ander rechtsgebied (met uitzondering van België). Door de website te bezoeken, garandeert u en vertegenwoordigt u aan de website-eigenaar dat u wettelijk gemachtigd bent om dit te doen en om gebruik te maken van informatie die via de website beschikbaar wordt gesteld.

 

10. Algemeen

 

10.1 Volledige overeenkomst

Deze websitevoorwaarden vormen de enige vermelding van de overeenkomst tussen u en de Website-eigenaar met betrekking tot uw gebruik van de website. Noch u, noch de website-eigenaar zijn gebonden aan enige expliciete stilzwijgende of stilzwijgende verklaring, garantie, belofte of dergelijke die hier niet is vastgelegd. Tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld, vervangen deze websitebepalingen en -voorwaarden alle eerdere verplichtingen, verbintenissen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, tussen u en de website-eigenaar met betrekking tot uw gebruik van de website.

 

10.2 Wijziging

De eigenaar van de website kan op elk moment de relevante algemene voorwaarden, beleidsregels of kennisgevingen wijzigen. U erkent dat door de website van tijd tot tijd te bezoeken, u gebonden zult zijn aan de huidige versie van de relevante bepalingen en voorwaarden (de “huidige versie”) en dat, tenzij anders vermeld in de huidige versie, alle voorgaande versies zullen worden vervangen door de huidige versie. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de actuele versie telkens wanneer u de website bezoekt.

 

10.3 Conflict

Waar een conflict of tegenspraak voorkomt tussen de bepalingen van deze websitevoorwaarden en andere relevante voorwaarden en bepalingen, beleidsregels of kennisgevingen, zullen de andere relevante voorwaarden, beleidslijnen of kennisgevingen die specifiek betrekking hebben op een bepaald onderdeel of module van de website overheersen met betrekking tot uw gebruik van de relevante sectie of module van de website.

 

10.4 Ontheffing

Geen toegeeflijkheid of verlenging van de tijd die u of de Eigenaar van de Website aan de andere kunt verlenen, vormt een verklaring van afstand van, of door afwijzing of anderszins, beperking van enige bestaande of toekomstige rechten van de verstrekker in termen hiervan, behalve in het geval of in de mate dat de concessieverlener een schriftelijk document heeft ondertekend dat uitdrukkelijk afstand doet van of beperkingen oplegt aan dergelijke rechten.

 

10.5 Cessie

De website-eigenaar is gerechtigd zijn of haar rechten en verplichtingen in termen van relevante algemene voorwaarden, beleid en kennisgevingen aan een derde partij af te staan, te cederen en te delegeren.

 

10.6 scheidbaarheid

Alle bepalingen van relevante voorwaarden en bepalingen, beleidsregels en mededelingen zijn, niettegenstaande de manier waarop ze zijn gegroepeerd of grammaticaal verbonden, van elkaar te scheiden. Elke bepaling van relevante voorwaarden en bepalingen, beleidslijnen en mededelingen, die in een rechtsgebied niet-afdwingbaar is of wordt, als gevolg van nietigheid, ongeldigheid, onwettigheid, onrechtmatigheid of om welke reden dan ook, zal in dergelijke jurisdictie alleen en alleen in zoverre dat het is zo niet-afdwingbaar, wordt behandeld als pro non scripto en de overige bepalingen van relevante voorwaarden en bepalingen, beleid en kennisgevingen blijven volledig van kracht en van kracht.

 

10.7 Toepasselijke wetgeving

Alle relevante bepalingen en voorwaarden, beleid en kennisgevingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder gevolg te geven aan de principes van conflictenrecht. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de vrederechter en de rechtbanken van het arrondissement Mechelen met betrekking tot eventuele geschillen die zich voordoen in verband met de website, of enige relevante algemene voorwaarden, beleidsregels en mededelingen of enige aangelegenheden in verband daarmee of in verband daarmee.

 

10.8 Opmerkingen of vragen

Als u vragen, opmerkingen of opmerkingen hebt die voortvloeien uit de website, het privacy beleid of andere relevante voorwaarden en bepalingen, beleidsregels en mededelingen of de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op.